Makakuha ng Tulong o mga Volunteer - (808) 460-6095

Mga Paketeng Korona

COVID-19 ng Mutual Aid Network

Nilikha na may mga Sketch.

Hawai'i 100% magboluntaryo mutual aid network pag-aayos ng mga programa ng tulong ng komunidad upang matulungan ang aming kapitbahay sa Oahu.Kasalukuyan kaming nagbibigay ng libreng pagkain at supply ng pakete tuwing Sabado. Kung ikaw at ang iyong 'Ohana ay nangangailangan ng suporta mula sa aming network, mangyaring punan ang isa sa mga paraan sa ibaba.